تعداد کل سفارشات : 23
تعداد سفارشات تکمیل شده : 21
نام بسته کانال وضعیته
جواد جمشیدی عینی100 تایی @naabseda تکمیل شده
جواد100 @naabseda تکمیل شده
امیر مهدی وکیل صادقی300 @Stikergood تکمیل شده
حمید200 @apadanakeshavarzi تکمیل شده
مهسا محق1500 @SabaCell تکمیل شده
مهسا محق1500 @iigff6 تکمیل شده
جواد جمشیدی100 @teleadder_ir تکمیل شده
جواد100 @naabseda تکمیل شده
جواد جمشیدی 100 @F2F_ch تکمیل شده
امیر حسین وکیل صادقی400 @Stikergood تکمیل شده
عسل خانم300 @dccomicmovie تکمیل شده
فاضل پورجعفری50 @Avaye_Lahijan تکمیل شده
حمید شجاعی1000 @apadanakeshavarzi تکمیل شده
محمدمرادی1000 @jlshoping تکمیل شده
APKپکیج یک @RezaKitchenappliances تکمیل شده
موسوی200 https://t.me/joinchat/BmaqFURlUrn3gOv78ay6VA تکمیل شده
مسعود1000 @chidemaneroyaeeman تکمیل شده
سجادآوخ500 @soft_musicc تکمیل شده
مانی1000 @ashpazkhonemahnaz تکمیل شده
فاضل پورجعفری500 @Avaye_Lahijan تکمیل شده
رضا عباس زاده1000 @sanjaghkagency تکمیل شده
علی دالوند1000 @craspooshak تکمیل شده
سجاد آوخ1000 @soft_musicc درحال ارسال